Om Copyright

Besøg på Maach Technics hjemmeside på internet sker under accept af nedenstående vilkår:
 
Alle ophavsrettigheder til Maach Technics hjemmeside tilkommer Maach Technic.
 
Hel eller delvis mangfolddiggørelse, overdragelse, distribution eller lagring af indholdet må ikke ske uden Maach Technic forudgående skriftlige samtykke. Du er dog berettiget til på din computer at lagre eller udskrive uddrag af Maach Technics hjemmeside til privat brug. Trykte og elektroniske medier er velkomme til at anvende resultater og nyhedsstof med tydelig kildeangivelse.
Indholdet på Maach Technics hjemmeside stilles til rådighed som det er.
Dette indebærer at, medmindre andet følger af gældende lov, garanterer hverken direkte eller indirekte Maach Technic for rigtigheden eller indholdet i  de øvrige hjemmesiders forekommende informationer. Maach Technic forbeholder sig ret til enhver tid at revidere hjemmesiderne eller hindre adgang til disse.
 
Ved at fremsende materiale til vores server, f.eks. ved anvendelse af e-mail eller hjemmesiden accepterer du, at Maach Technic har ret til at offentliggøre det modtagne materiale, og du garanterer, at det modtagne materiale lovligt kan offentliggøres.
Du accepterer yderligere at friholde Maach Technic, såfremt tredjemand måtte retsforfølge dig i anledning af det af dig fremsendte materiale, ligesom du forpligter dig til ikke at retsforfølge Maach Technic i anledning af det af dig fremsendte materiale. Ved at fremsende materiale til Maach Technic garanterer du, at Maach Technic kan anvende materialet uden at pådrage sig noget ansvar overfor tredjemand.

 

Rettigheder

Alle rettigheder er forbeholdt Maach Technic med mindre andet er anført.
Ultimate Web